overeenkomst

QUITCLAIM
 

Van deelnemer zijn (audiovisuele) opnamen en/of foto’s gemaakt in het kader van de volgende Productie: All Stars Seizoen 2, hierna: ‘de Opnamen’ resp. ‘beeld en geluid’.

 

Toestemmingsverklaring:

 

Deelnemer verleent toestemming aan Global Dance Productions BV voor:

    •        het (doen) openbaar maken van (delen van) de Opnamen: al dan niet on demand en/of interactief en/of in bewerkte vorm via alle bestaande en toekomstige vaste en mobiele netwerken en zenders, waaronder: etherzenders, satelliet, telefoonverbindingen, film, kabel en internet naar tv’s, pc’s, handhelds, telefoons etc. Mede inbegrepen is: beschikbaarstelling via Uitzending Gemist en via Themakanalen;

    •        het (doen) verveelvoudigen van (delen) van de Opnamen: vastlegging, al dan niet in bewerkte vorm, in iedere denkbare vorm en op iedere bestaande en toekomstige drager, waaronder op audio- en videotape, DVD, CD, CD-ROM en USB stick;

    •        het (doen) openbaar maken en verveelvoudigen van (delen van) de Foto’s: voor informatieve, commerciële, promotionele en publicitaire doeleinden in verschillende media (o.a. in dag- en weekbladen, (elektronische) Omroepbladen, omroepsites etc.) al dan niet met vermelding van de naam van ondergetekende.

 

Ondergetekende stemt er voorts mee in dat:

    •        hij/zij voor bovenstaande handelingen geen aanspraak kan maken op enige vergoeding;

    •        hij/zij de toestemming niet kan herroepen;

    •        de gegeven toestemming voor een onbeperkte termijn geldt;

    •       Dat Global Dance Productions BV niet verplicht is tot openbaarmaking of verveelvoudiging van de Opnamen en/of de Foto’s

 

 

ARTIESTENOVEREENKOMST (TALENTONTWIKKELING) GLOBAL DANCE PRODUCTIONS – ALL STARS SEIZOEN 2

 

Deelnemer All Stars Seizoen 2 hierna te noemen “Artiest”

 

en

 

Global Dance Productions B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudend op

Dalsteindreef 4037, 1112 XJ Diemen,

hierna te noemen “GLOBAL DANCE PRODUCTIONS”

 

Samen te noemen “Partijen”

 

Overwegende dat:

voor Artiest die jonger is dan achttien (18) jaar, deze overeenkomst pas geldigheid krijgt door toestemming van ouder(s) of wettelijke voogd(en).

 

VERKLAREN HET VOLGENDE OVEREEN TE KOMEN

 

Artikel 1:  Onderwerpen van de overeenkomst

Uitvoeringen

Deze overeenkomst heeft betrekking op de uitvoeringen door Artiest die benodigd zijn voor de vervaardiging van Opnamen ten behoeve van maximaal vijf (5) singles.

 

Op verzoek van Global Dance Productions dient de artiest aanwezig te zijn bij Opnamen van de singles. Van artiest wordt verwacht dat hij alle medewerking verleent voor een kwalitatief goede tenuitvoerlegging van een volledige single Opnamen.

 

Merchandising en Sponsoring

Deze overeenkomst heeft eveneens betrekking op Merchandising en Sponsoring van de Artiest. Global Dance Productions heeft wereldwijd, het exclusieve recht de naam en eventuele artiestennaam en logo daarvan, de merken, afbeeldingen en biografische bijzonderheden en (andere) onderscheidingstekens van de Artiest te (doen) gebruiken ten behoeve van reclame-, Merchandising- of Sponsoring activiteiten.

 

Artikel 2: Looptijd

Deze overeenkomst vangt aan op donderdag 11 mei 2023 en eindigt zes (6) maanden na datum van aanvang, te weten. Het exclusieve recht van Global Dance Productions ten aanzien van Merchandising en Sponsoring eindigt gelijktijdig met de looptijd van deze overeenkomst, tenzij anders bepaalt.

 

Na afronding van maximaal vijf (5) singles is Artiest voor een periode van zes (6) maanden na afronding van een betreffende singleproductie gehouden te voldoen aan alle overeengekomen verplichtingen van Artiest, zoals opgenomen in deze overeenkomst.

 

Global Dance Productions is niet verplicht de Opnamen ook daadwerkelijk op de markt te brengen.

 

Artikel 3: Vergoedingen

Artiest ontvangt geen vergoeding voor Opnamen.

 

Royalty’s

Artiest ontvangt geen royalty’s.

 

Merchandising en Sponsoring

Artiest ontvangt geen vergoedingen voor merchandising of sponsoring.

 

Boekingen

Artiest ontvangt voor geen vergoeding voor boekingen.

 

Artikel 4: Derdenaanbod

Derdenaanbod

Na einde van de looptijd van deze Artiestenovereenkomst staat het de Artiest vrij om met derden samen te werken.

 

Artikel 5: Intellectueel Eigendom

Partijen stellen nadrukkelijk vast, dat artiest op geen enkele wijze enig recht, danwel welk naburig recht dan ook, ten aanzien van projecten of

opdrachten, hoe ook genaamd kan doen gelden ten aanzien van projecten of opdrachten waaraan door Global Dance Productions  direct of indirect wordt gewerkt, danwel waarbij artiest op welke wijze danook betrokken is. Mocht artiest desondanks enig recht, danwel welk naburig recht danook ten aanzien van een project of opdracht (menen te) kunnen uitoefenen, dan zal artiest dit recht op eerste verzoek van Global Dance Productions daartoe, zonder dat daartoe vergoeding verschuldigd is, in vrije en onbelaste vorm aan Global Dance Productions  overdragen, waarbij Global Dance Productions de kosten van rechtsgeldige levering voor diens rekening zal nemen.
 

Artiest verbindt zich, zowel tijdens als na beëindiging van deze overeenkomst om welke reden en op welke wijze en aan wie dan ook, met uitzondering van erkende juridische of financiële deskundigen, geen kennis, informatie of gegevens te openbaren met betrekking tot de inhoud van de onderhavige overeenkomst op straffe van een door Global Dance Productions onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 15.000,- (vijftienduizend euro) per overtreding, onverminderd het recht van Global Dance Productions volledige schadevergoeding te eisen.
 

Het is artiest niet toegestaan foto’s of video-opnames te maken tijdens de prestatie en in ruimtes die toebehoren aan dan wel onder beheer staan van Global Dance Productions. Locaties, beeld en geluidsmateriaal mogen op geen enkele wijze, waaronder onder meer sociale media begrepen, gedeeld worden met derden.

 

Artiest zal op eerste verzoek, maar in ieder geval bij beëindiging van deze overeenkomst, alle ter beschikking gestelde documenten, correspondentie, tapes, apparatuur en andere materialen die u in het kader van deze overeenkomst onder zich heeft, onmiddellijk overhandigen aan Global Dance Productions. Artiest heeft geen retentie- of ander opschortingsrecht. Voorgaande tevens op straffe van een door Global Dance Productions onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 15.000,- (vijftienduizend euro) per overtreding, onverminderd het recht van Global Dance Productions volledige schadevergoeding te eisen.    

 

Artikel 6: Overeenkomsten met derden

Artiest garandeert hierbij dat hij/zij geen overeenkomsten van gelijke of aanverwante strekking met wie dan ook zal aangaan of is aangegaan, en dat hij/zij geen rechten aan derden zal verlenen of heeft verleend, dan wel zal overdragen of heeft overdragen, die een inbreuk vormen op enig aan Global Dance Productions ter beschikking gesteld respectievelijk te stellen recht. Indien Artiest wel dergelijke lopende overeenkomsten heeft met derden, verklaart Artiest hierbij Global Dance Productions, voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst, inzage te hebben verleend in de betreffende overeenkomsten.

 

Artikel 7: Overige Bepalingen

Artiest verklaart in de gelegenheid te zijn gesteld om onafhankelijk advies over de inhoud van deze overeenkomst in te winnen.

 

Artikel 8: Geheimhoudingsplicht

Artiest verbindt zich, zowel tijdens als na beëindiging van deze overeenkomst om welke reden en op welke wijze en aan wie dan ook, met uitzondering van erkende juridische of financiële deskundigen, geen kennis, informatie of gegevens te openbaren met betrekking tot de inhoud van de onderhavige overeenkomst op straffe van een door Global Dance Productions onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 15.000,- (vijftienduizend euro) per overtreding, onverminderd het recht van Global Dance Productions volledige schadevergoeding te bedingen.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen over de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Verhouding tussen partijen

De artiest garandeert dat hij/zij over de aan hem/haar verstrekte vergoedingen loonbelasting en sociale verzekeringspremies inhoudt en afdraagt aan de Belastingdienst resp. UWV (Uitvoering Werknemersverzekeringen). De artiest zal hiertoe jaarlijks een zogenaamde VAR dga of VAR wuo overleggen. De ‘Verklaring arbeidsrelatie’ wordt (op verzoek van de artiest) afgegeven door de Belastingdienst. Global Dance Productions is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele aanspraken van voornoemde instanties. Indien Global Dance Productions desalniettemin door de belastingdienst en/of de UWV tot betaling van de bedoelde belasting en/of premies wordt aangesproken, zal de artiest deze betalingen aan Global Dance Productions restitueren. Deze overeenkomst doet geen dienstbetrekking of arbeidsrelatie ontstaan tussen partijen, noch kan er sprake zijn van terbeschikkingstelling van personeelsleden van de ene partij aan de andere

Over GDC

Global Dance Centre is een dansschool van deze tijd. Opgericht om een belangrijke rol te vervullen in de ontwikkeling van de professionele en amateur urban danswereld.

De grootste urban dansschool van nederland

Vanuit alle uithoeken van het land komen dansers naar GDC. GDC is een begrip geworden in de Nederlandse dansscene en een broedplaats voor talentontwikkeling.

Voor iedereen!

Vanaf 4 jaar

15 dansstijlen

Hiphop,streetdance, jazz,Afrodance,modern, breakdance, heels en meer

6 dagen p/w geopend

Meer dan 250 lessen per week